NOW PLAYING

event

event

.:: กติกา ::.


1. การลงทะเบียนร่วมสนุก ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กิจกรรม Rock On Radio Flying to Good Vibes Festival 2017 นี้ให้ครบถ้วน สำหรับผู้ร่วมเคยลงทะเบียนร่วมกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้ จะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้งทั้งนี้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนร่วมสนุกเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วสามารถร่วมสนุกได้ตลอดระยะเวลากิจกรรมโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก(สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและเป็นจริงเท่านั้น)
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ และมี Passport ที่สามารถใช้เพื่อการเดินทางได้ทันที โดยมีระยะเวลามากกว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุถึงวันเดินทาง
3. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเลือกคำตอบให้ถูกต้องว่าเพลงปริศนาที่ได้ฟังจากการร่วมสนุกแต่ละครั้งในเว็บไซต์กิจกรรม Rock On Radio Flying to Good Vibes Festival 2017 นั้นเป็นเพลงปริศนาของศิลปินวงใดที่มาแสดงในงาน Good Vibes Festival 2017 โดยทางระบบจะสุ่มเลือกเพลงปริศนาขึ้นมาครั้งละหนึ่งเพลงเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมทายจากตัวเลือกจำนวนทั้งหมด5 ตัวเลือกและสามารถกรอกโค้ดร่วมกิจกรรมได้ถูกต้อง
4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรับฟังโค้ดกิจกรรมได้ทุกชั่วโมงทาง www.rockonradio.fm หรือฟังได้ที่ BEC-Tero Radio App เลือก Rock On Radio.FM
5. ผู้ร่วมกิจกรรมที่สามารถทายเพลงปริศนาและกรอกโค้ดกิจกรรมได้ถูกต้องจะมีสิทธิ์ลุ้นได้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ โดยทางทีมงานจะคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ อย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 10 ท่านเพื่อเข้ารอบสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้โชคดี 2 ท่านที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับ ทริปกิจกรรม Rock On Radio Flying to Good Vibes Festival 2017 ที่ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560 โดยผู้โชคดีจะได้รับ
- ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-มาเลเซีย จำนวน 1 ที่นั่ง
- ที่พัก จำนวน 2 คืน แบบ Twin Sharing
- บัตรชมงาน Good Vibes Festival 2017 จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน
หมายเหตุ : ทั้งนี้จะไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ซึ่งผู้เดินทางต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด
6. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนและร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 23 กรกฎาคม 2560
7. ประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 บนหน้าเว็บกิจกรรมนี้ทาง www.rockonradio.fm
8. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทั้งหมดจะต้องเดินทางมาเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลกับคณะกรรมการตามเวลาที่กำหนดไว้ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยทางทีมงานจะติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง หากไม่สามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ที่กำหนดได้จะถือว่าสละสิทธิ์จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
9. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางโดยทาง บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีชื่อและนามสกุลตามจริง 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น หากชื่อและนามสกุลของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ตรงกับเอกสารทางราชการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลดังกล่าว และมอบสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นแทน
10. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสัมภาษณ์ จะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดกำหนดมาเป็นหลักฐานในการเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด
11. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็นผู้โชคดีจำนวน2 ท่านจะได้ร่วมเดินทางไปกับทริปกิจกรรม Rock On Radio Flying to Good Vibes Festival 2017 ระหว่างวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560 โดยทางทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 บนหน้าเว็บกิจกรรมนี้ทาง www.rockonradio.fm
12. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์และ/หรือได้เป็นผู้โชคดีที่ได้ร่วมเดินทางไปกับทริปกิจกรรม Rock On Radio Flying to Good Vibes Festival 2017 จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้
13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดกำหนดไว้ทุกประการ
14. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์และผู้โชคดีที่ได้ร่วมเดินทางไปกับกิจกรรม Rock On Radio Flying to Good Vibes Festival 2017 ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดโดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
15. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดทางบริษัทฯ ทั้งสองมีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
16. พนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ ตลอดจนครอบครัวของพนักงาน ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้
17. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า